• 1: ORGANISATIONENS NAMN OCH SÄTE
 1. Rumänska Riksförbundet i Sverige (RRF) är riksorganisationen för ideella, partipolitiskt och religiös obundna, rumänska föreningar i Sverige.
 2. Riksförbundets namn på svenska är Rumänska Riksförbundet i Sverige (RRF) och på rumänska Uniunea Romanilor din Suedia.
 3. Riksförbundets säte är i Borås; dess verksamhetsområde är Sverige.
 4. Riksförbundets arbete bedrivs öppet. Medlemsföreningar, deras medlemmar samt behöriga svenska myndigheter äger rätt till insyn i justerade och diarieförda dokument.
 5. I fall som ej regleras i stadgarna skall svenska förenings- och sedvanerättsregler tillämpas.

 • 2: ÄNDAMÅL
 1. Grundprinciperna för RRF:s tillblivelse och verksamhet är demokrati och legalitet; varför RRF tar avstånd från varjehanda art av ytterlighetsideologi och -politik;
 2. Målet för Riksförbundets verksamhet är
 • att underlätta rumänska invandrares anpassning till det svenska samhället;
 • att vårda om det rumänska språket, kulturen och traditionerna;
 • att stödja sverigerumänernas gemensamma intressen;
 • att främja medlemsföreningarnas verksamhet och uppmuntra samarbetet dem emellan; samt
 • att som sverigerumänernas intresseorganisation upprätthålla goda kontakter med samhälle och myndighetsorgan.
 1. Till Riksförbundets grundprinciper hör alla föreningsmedlemmars likställdhet, utan åtskillnad med avseende på nationalitet, ras, kön, språk eller religion; – varav följer att föreningar vars verksamhet strider mot nämnda principer ej kan vara medlemmar i Riksförbundet..

 • 3: MEDLEMSKAP
 1. Riksförbundets medlemmar är föreningar i Sverige med stadgar som tjänar rumänska syften och godtar stadgarna för Rumänska Riksförbundet i Sverige, om de enligt årsmötesbeslut söker inträde.

Dessa handlingar krävs för att medlemskapsansökan skall vara giltig:

 1. a) Stadgar
 2. b) Årsmötesprotokoll
 3. c) Medlemsförteckning
 4. d) Verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse
 5. e) Styrelsens sammansättning och RRF ombud (namn och adresser).
 6. Det är årsmötet som på grundval av styrelsens rekommendation beslutar om nya föreningars inträde. Efter att ha godkänt anslutningssökande förenings stadgar och verksamhetsberättelse resp. arbetsplan, föreslår Riksförbundets styrelse för årsmötet föreningens upptagande till medlem.
 7. Likaledes är det årsmötet som på grundval av styrelsens rekommendation beslutar om uteslutning av förening som bryter mot Riksförbundets stadgar.
 8. Medlemsförening äger att utträda ur Riksförbundet, om medlemsföreningens årsmöte fattar beslut med denna innebörd.
 9. Medlemsföreningar är skyldiga att senast den 31 maj erlägga sin årliga medlemsavgift vars storlek per föreningsmedlem bestäms av årets Riksförbundsårsmöte.
 10. Underlåtelsen att erlägga sin årliga medlemsavgift medför indragning av medlemsrättigheter och -förmåner.
 11. Medlemsförening som i två på varandra följande år icke erlagt medlemsavgift förlorar sitt medlemskap i RRF. Styrelsen för RRF tillställer berörd förening skriftlig underrättelse samt informerar nästa årsmöte härom.
 12. Medlemsföreningar är skyldiga att senast den 31 april till Riksförbundet inlämna dels sitt årsmötesprotokoll, dels sin årliga verksamhetsberättelse och eventuella stadgeändringar.
 13. Riksförbundets styrelse äger rätt att kontrollera medlemsföreningarnas medlemsförteckningar.

 • 4: RRF:s ORGAN
 1. a) Kongressen
 2. b) Styrelsen
 3. c) Verkställandeutskott

 

Det är bara första 4 § av stadgarna och resten kommer att publiceras senare

Acestea sunt doar primele 4 § din statut iar restul va fi publicat mai tarziu

Copyright RRF

© Copyright - RRFSVERGIE